Mensgerichte prestaties 

We gaan binnen Menso uit van gelijkwaardigheid. Wat bedoelen we daarmee? Alle mensen in de organisatie staan naast elkaar als partners. Cliënt, medewerker en naasten bereiken samen de vooropgestelde doelen. Medewerkers en naasten focussen altijd op een zinvol leven voor de cliënt binnen een duidelijk kader. Dat is waarvoor de mensgerichte prestaties werden opgesteld. 


Cliëntprestaties


De cliëntprestaties vormen de essentie in de zorg- en dienstverlening voor de cliënt. Ze zetten de organisatie en medewerkers aan om de kwaliteit op te krikken voor die cliënt. 

De cliëntprestaties zijn gegroepeerd per grondwaarde:

Heeft regie
M.C.1     Eigen levensinvulling
M.C.2     Co-creatie
Is veilig 
M.C.13   Waardigheid en integriteit
M.C.14   Veilige woon- en leefomgeving
M.C.15   Bewegingsvrijheid
M.C.16   Hygiëne en infectie
M.C.17   Geneesmiddelen

Voelt zich verbonden
M.C.3     Integratie van de cliënt in de organisatie
M.C.4     Sociale contacten (extern)
M.C.5     Genderidentiteit, intimiteit en seksualiteit
Voelt zich goed
M.C.6     Voelt zich thuis
M.C.7     Zinvolle daginvulling
M.C.8     Zingeving, spiritualiteit en religie
M.C.9     Psychisch welbevinden
M.C.10   Lichamelijk welbevinden
M.C.11   Pijn
M.C.12   Maaltijdbeleving
Heeft vertrouwen in de toekomst
M.C.18   Vroegtijdige zorgplanning
M.C.19   Waardig levenseinde
M.C.20   Interne continuïteit in zorg
M.C.21   Externe overdracht

 

 

Medewerkersprestaties


Deze prestaties benadrukken het belang van de medewerkers in een organisatie. De medewerker is een onmisbare schakel in de relatiegestuurde zorg- en dienstverlening. 

De medewerkersprestaties zijn:

Heeft regie
M.M.1     Medezeggenschap medewerker
Voelt zich goed, Is veilig
M.M.4   Welzijn medewerker
M.M.5   Competente medewerker
Voelt zich verbonden
M.M.2     Interne communicatie
M.M.3     Samenwerken binnen de organisatie
Heeft vertrouwen in de toekomst
M.M.6   Talentmanagement en                                loopbaanbegeleiding
M.M.7   Vorming en trainingNaastenprestatie


Voor de naasten werd een duidelijk kader uitgewerkt om aan te geven dat ze aanwezig zijn bij de cliënt, betrokken worden bij de zorg- en dienstverlening en actief meewerken in functie van de cliënt. 

Er is maar één prestatie maar de naasten zijn even belangrijk in het geheel. Zij krijgen in de huidige zorg- en dienstverlening een almaar prominentere rol. Zij zijn essentieel om te beantwoorden aan de wensen, noden en behoeften van cliënten. De implementatie vindt plaats vanuit een relatiegerichte visie in de organisatie. Daarbij gaat de nodige aandacht naar de driehoek naasten – cliënt – medewerker. Deze specifieke prestatie vertrekt ook vanuit een gelijkwaardige relatie tussen de mensen in de organisatie.

 

De naastenprestatie is:

  • M.N.1   Betrekken van naasten

 

Organisatiegerichte prestaties

 

De organisatiegerichte prestaties bieden een kader om aan de mensgerichte prestaties te werken. Er zijn twee voorwaardelijke prestaties, deze vormen de basis van Menso. Je start dan ook met die twee prestaties:

  • O.1  Strategie en beleid
  • O.2  Kwaliteitsmanagement.

Strategische prioriteiten van het Menso-kwaliteitsmodel zijn kwaliteitsopvolging en continue verbetering. Kwaliteitsmanagement is geen afvinklijstje maar een constant verbeteringsproces. 

Er vindt op regelmatige tijdstippen kwaliteitsopvolging plaats door middel van interne audits, indicatoren en bevragingen. Het is het continu aftoetsen van de kwaliteitsdoelstelling aan de realiteit. Er is dus sowieso een verbinding met de visie en strategie van de organisatie. 

Een stip aan de horizon zetten voor je medewerkers, beloftes maken naar klanten toe of met z’n allen vol enthousiasme werken aan de toekomst? Dan is het belangrijk om af en toe stil te staan, te reflecteren en na te gaan of je inderdaad goed bezig bent. Is iedereen op alle niveaus nog mee? Gelooft iedereen nog in de vooraf bepaalde visie en strategie? 

De overige organisatieprestaties zijn:

  • O.3  Governance
  • O.4  Duurzame werkgever
  • O.5  Organisatiecultuur en -structuur
  • O.6  Doelgroepenbeleid
  • O.7  Cliëntopvolgsysteem
  • O.8  Maatschappelijke en lokale verankering
  • O.9  Infrastructuur en apparatuur