De 15 vaste prestaties die we bij elke audit beoordelen, volgen uit de algemene visie van Menso en geven een representatief beeld van de te auditen organisatie op vlak van de verschillende aspecten binnen het Menso-model. Naast deze vaste prestaties krijgt de organisatie de kans om door zelfgekozen prestaties de eigen sterktes of recente verbeterprojecten in beeld te brengen bij een audit. 


De organisatie moet het kader realiseren om aan de mensgerichte prestaties te kunnen werken. Een audit zal dan ook starten met 6 organisatiegerichte prestaties die we selecteerden omdat ze een beeld geven van een efficiënte, kwaliteitsvolle dienstverlening en procesgericht in combinatie met resultaatsgericht werken. Deze prestaties zorgen voor het creëren van onder andere tijd om aan kwaliteit te werken, dialoog tussen de verschillende mensen in de organisatie, een kwaliteitscultuur, continue verbetering van de volledige zorg- en dienstverlening, … 


 • O.1  Strategie en beleid 
 • O.2  Kwaliteitsmanagement
 • O.3  Governance
 • O.4  Duurzame werkgever
 • O.5  Organisatiecultuur en –structuur
 • O.8  Maatschappelijke en lokale verankering


Daarnaast selecteerden we 9 mensgerichte prestaties: 6 cliëntgerichte, 2 medewerkersgerichte en 1 naastengerichte. De Menso-organisatie benadert de Menso-mens vanuit een visie die sterk focust op in relatie gaan met elkaar en gelijkwaardigheid binnen de organisatie, waarbij ze streven naar regie, co-creatie en medezeggenschap. In verbondenheid met elkaar willen ze tot een gemeenschappelijk doel komen: verbondenheid in een warme, duurzame kwaliteitsvolle zorgomgeving. 


 • M.C.1 Eigen levensinvulling
 • M.C.2  Co-creatie  
 • M.C.3  Integratie van de cliënt in de organisatie 
 • M.C.9  Psychisch welbevinden 
 • M.C.17  Geneesmiddelen
 • M.C.18   Vroegtijdige zorgplanning


Voor de Menso-mens ligt de focus sterk op het in handen nemen van de regie door de cliënt en de mogelijkheden om dit te stimuleren. Daarnaast willen we door deze prestaties te selecteren een holistische benadering van zorg- en dienstverlening naar de cliënt toe benadrukken. De mensgerichte prestaties kunnen ook wijzigen in functie van de actualiteit, zoals we in het huidige referentiekader de nadruk leggen op “Geneesmiddelen” en ‘Vroegtijdige zorgplanning’.

 • M.M.1    Medezeggenschap medewerker
 • M.M.4    Welzijn medewerker


Menso wil voor de medewerker graag aandacht geven aan de situatie op de werkvloer. Het model wil de rol van de medewerker benadrukken en vanuit de audit kijken naar hoe een organisatie deze Mens betrekt binnen de werking, hoe ze rekening houdt met hen en hoe ver het medezeggenschap en de co-creatie gaan.

 • M.N.1    Betrekken van naasten


De enige naastenprestatie nemen we uiteraard mee in de audit en gaan we na binnen de specifieke zorg- en dienstverlening door de organisatie. De betrokkenheid, zeggenschap en communicatie zijn aspecten die Menso benadrukt en die we zullen aftoetsen in de praktijk.