Menso biedt een inhoudelijk kader om aan de slag te gaan met kwaliteit en te streven naar excellentie.  Tijdens dat proces kijk je waar je staat, toon je objectief aan dat de kwaliteit rond een prestatie gerealiseerd wordt, kijk je hoe je een bepaald kwaliteitsniveau behoudt of welke inspanning je nog kan leveren om te groeien.

Via een Menso-audit laat je jouw traject naar uitmuntendheid beoordelen volgens het Menso-model. 

Via de hierna beschreven pijlers voor het auditen van Menso ondersteunt een Menso-audit je doeltreffend en betrouwbaar om prestaties te verbeteren. Onafhankelijke, betrouwbare en valide evaluatie van het groeiproces

Menso auditoren voeren hun werk integer, ethisch, eerlijk en verantwoordelijk uit en rapporteren hun bevindingen zorgvuldig, waarheidsgetrouw, accuraat, objectief, tijdig, duidelijk en volledig.          
Menso auditoren gaan 
discreet en vertrouwelijk te werk met de informatie in het algemeen en met gevoelige of vertrouwelijke informatie in het bijzonder.

 

Menso vzw hanteert een strikte scheiding tussen begeleiding/coaching en auditing. De begeleiding door Menso laat je groeien, de audit beoogt een onafhankelijke, betrouwbare en valide evaluatie van het groeiproces.
Bovendien zijn Menso-auditoren onafhankelijk van de te auditeren organisatie om in alle gevallen 
onbevooroordeeld en zonder belangenconflicten te handelen.

 
Daarom kunnen auditoren niet verbonden zijn aan Menso vzw, Probis of RS health. 
Menso-auditoren mogen in de 2 voorafgaande jaren geen enkele relatie gehad hebben met de te auditeren organisatie. Auditoren mogen het jaar voorafgaand en aansluitend op de Menso-audit geen begeleidingsopdracht uitvoeren in de organisatie.


Op elke audit volgt bovendien een onafhankelijke evaluatie van het volledige traject in het kader van procesoptimalisatie (zie laatste pijler hieronder).Waarderend auditen

Het concept van waarderend auditen sluit het meest aan bij de uitgangspunten van Menso

  • De Mens staat centraal: cliënt, naaste en medewerker.
  • De organisatie schept zelf het kader en de voorwaarden.
  • Het Menso-model biedt het kader, de reflectievragen bieden leermomenten en een sterke basis voor zelfevaluatie en resultaatgericht werken.    
      

Menso-auditoren nemen een faciliterende houding aan tijdens de audit zelf en vertrekken vanuit een klantgerichte vraagstelling. Zo dragen Menso-auditoren bij aan betrokkenheid, draagvlak en duurzame kwaliteitsbeheersing.

Bij een traditionele audit richt de blik zich voornamelijk op fouten en risico’s t.o.v. een stringent en normatief uitgeschreven kader. Waarderende audits focussen op bevestigen wat reeds goed in lijn zit met het kwaliteitssysteem, dit waarderen en tegelijk ook de verbeterpunten ontdekken.

Menso-auditoren operationaliseren de bouwstenen van waarderend auditen en koppelen deze aan een aantal heel specifieke Menso-invalshoeken:

  • Cliënten betrekken als toetsingsmethodiek tijdens de audit,
  • Focus op de evaluatie van de zelfevaluatie en de interne audit als krachtig instrument om continu te verbeteren en te borgen, en het interne kwaliteitsbewustzijn verder te vergroten.    

     

Aantoonbaarheid

Waarderen alleen, waarbij documentatie en rapportage een meer bescheiden rol hebben, is echter onvoldoende bij het streven naar een internationale erkenning van de Menso-auditmethodologie. Menso auditoren werken daarom via een onderbouwde en transparante auditmethodiek gebaseerd op verifieerbaar bewijsmateriaal.  Ze baseren zich op voldoende grote en zorgvuldig geselecteerde steekproeven

De steekproeven zijn gekoppeld aan de informatiebronnen die noodzakelijk zijn om een waardering uit te spreken. Ze bestaan o.a. uit beoordelingen van de gedocumenteerde informatie, waarnemingen van de auditor en interviews met cliënten, medewerkers, naasten, vrijwilligers, studenten en buurtbewoners. 

 

 

Eindverslag met onderbouwde conclusies en bruikbare aanbevelingen

De verbondenheid tussen de prestaties, handelingsprincipes en grondwaarden bij het werken vanuit het Menso-model leidt tot een gedragen kwaliteitswerking en cultuur. De auditoren noteren in het auditrapport dan ook hun bevindingen over deze 3 Menso-elementen.


Het auditrapport is een volledig, accuraat en duidelijk verslag van de audit en vormt de basis voor jouw organisatie om de verbetercyclus in te gaan op basis van inzicht in het functioneren van je kwaliteitssysteem.


 

Onafhankelijke evaluatie na elke audit

De audit en het auditrapport worden met de nodige zorgvuldigheid uitgevoerd en opgesteld. Vragen of opmerkingen kunnen op elk moment gericht worden aan de auditcoördinator (audit@menso.eu) of aan de externe trajectbegeleider (externe-trajectbegeleider-audit@menso.eu).

De externe trajectbegeleider evalueert elk audittraject, zowel op vlak van methodiek, documentreview, rapportage en cliëntentevredenheid. De externe trajectbegeleider adviseert op basis van deze evaluaties een aantal procesoptimalisaties om de betrouwbaarheid, validiteit en efficiëntie van het auditproces te optimaliseren.