Om de Menso-prestaties te beoordelen gebruikt de Menso-auditor, afhankelijk van het ontwikkelniveau van de prestatie, een aantal audittools. Bij de planning van de audit nemen we documentreview, observaties en gesprekken over alle te auditeren prestaties heen mee. 

Menso past de volgende auditmethodieken toe: 


Voorafgaande documentreview

Evaluatie door een voorafgaande documentreview van de volledigheid, de toegankelijkheid, de correctheid en de evaluatie van de beschikbare informatie die betrekking heeft op het afsprakenkader, m.n. het Menso-model: beleid, doelstellingen, plannen, procedures, normen, instructies, verslagen van wettelijke verplichtingen (of verklaring op eer), ….

Bekijk hier het overzicht van de minimaal aan te leveren documenten: Documentreview: aan te leveren documentatie.Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem


Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem d.m.v. voorafgaande documentreview

  1. Zijn de methodiek, de opleiding, de intervisie, de rapportage beschreven? 
  2. Zijn er analyses en prestatie-indicatoren beschikbaar, zijn er bijsturingsplannen. rapportages over incidenten, gegevens over cliënttevredenheid, gegevens over medewerkerstevredenheid, interne toetsing, eventuele verbeterborden en scoreborden, een documentbeheer(systeem)? Is er een steekproefsgewijze controle gebeurd van medewerkersdossiers, het vormingsbeleid, het kwaliteitshandboek, …?


Observaties


Validatie en verfijning van het ontwikkelniveau door middel van observaties m.b.t. de aanwezigheid van documenten, de toepassing van het afsprakenkader (het Menso-model), de evaluatie ervan en de bijsturing en verdere ontwikkeling. Belangrijke observatiemomenten zijn transfers, overdrachtsmomenten, medicatieproces, hoe zorg wordt verleend, hoe de privacy van de cliënt wordt gerespecteerd, …. Dossieranalyse


Een specifieke observatie is de dossieranalyse.

De auditor voert een dossieranalyse steeds uit samen met een zorgprofessional. Afhankelijk van de betrokken prestatie, observeert de auditor de volgende zaken: zorgplanning en uitvoering, risico evaluaties, registratiemomenten, afstemming en overdrachtsmomenten, eenduidige beslissingscriteria, doorlooptijden en controlemomenten.Interviews


Validatie en verfijning van het ontwikkelniveau d.m.v. interviews met leidinggevenden, kwaliteitsverantwoordelijken, medewerkers cliënten en/of mantelzorgers van verschillende afdelingen/woongroepen/leefgroepen, andere zorgverleners (vrijwilliger, student, CRA, buurtbewoner, …).

Vanuit onze Menso-visie interviewen we ook de cliënten. Hiervoor hanteren we de methodologie van groepsgesprekken met vragen over de Menso-grondwaarden. Om de cliënten niet te overladen met vragen, gaan we met hen niet in detail in op de Menso-prestaties.